فرمول های تابستانه تونی


 

رنگساژ

پایه رنگ

فرمول

درصد کرم اکسیدان

مقدارکرم اکسیدان

 پوست پیازی

9 یا8

50ml 10/68 + 25ml 6/9 + 25ml 8/3 + 12ml 6/55

84ml%3+84ml%6

168ml

تیتانی

9

50ml 10/68 + 50ml 6/9 + 25ml 8/3 + 12ml 5/66

%3

206ml

بلوندافتابی

8

50ml 8/33 + 50ml 9/44

%6

150ml

کهربایی

8

100ml 8/33 + 4cm 5/55 + 2cm F66

%6

155ml

شاه بلوطی

8

50ml 7/77 + 20ml F66

%6

105ml

شفق دریا

7

50ml 7/55 + 25ml 8/44

%6

112ml

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

یادآوری:

ترکیب رنگ موی تونی A+ با کرم اکسیدان 1به 1/5 می باشد یعنی 100میل رنگ مو با 150میل کرم اکسیدان ترکیب می شود.

ترکیب رنگ موی تونی  A   با کرم اکسیدان 1به 1 می باشد یعنی 100میل رنگ مو با 100میل کرم اکسیدان ترکیب می شود.

پیشنهاد:

جهت دوام بیشترو براقیت  و نرم کنندگی بالاتروهمچنین سالم ماندن ساقه موبهتراست بعد از رنگ کردن مووابکشی، تره تره مو را به ماسک موی تونی یا نرم کننده تونی اغشته کرده وبعد از 5 الی 10 دقیقه مو را ابکشی کرده وسپس مو را با سرم کریستال تونی به مقدارنیازاغشته نمایید و مو را به حالت دلخواه فرم دهید.

 

تونی بهترین انتخاب