دودی طبیعی

بلوند دودی طبیعی تیره
D.Na.Smoky Blonde
بلوند دودی طبیعی روشن
Li.Natural Smoky Blonde