دودی

مشکی پر کلاغی
Blue Black
قهوه ای دودی روشن
L.Smoky Brown
بلوند دودی تیره
D.Smoky Blonde
بلوند دودی متوسط
Me.Smoky Blonde
بلوند دودی روشن
Li.Smoky Blonde
بلوند دودی خیلی روشن
V.Li.Smoky Blonde