طبیعی

مشکی
Black
قهوه ای تیره
Dark Brown
قهوه ای متوسط
Medium Brown
قهوه ای روشن
Light Brown
بلوند تیره
Dark Blonde
بلوند متوسط
Medium Blonde
بلوند روشن
Light Blonde
بلوند خیلی روشن
Very Light Blonde