(عنابی (مارسالا

بلوند عنابی تیره
D.Jujube Blonde
بلوند عنابی متوسط
M.Jujube Blonde