قرمز ماهاگونی

ماهاگونی یاقوتی
Rubby Mahogany
ماهاگونی آتشین
Fire Mahogany