بنفش سلطنتی

بنفش روچه
Rochet Violet
بنفش شاهانی
Shahani Violet