نسکافه ای

بلوند نسکافه ای تیره
D.Nescafe Blonde
بلوند نسکافه ای متوسط
M. Nescafe Blonde