شکلاتی

قهوه ای شکلاتی روشن
Li. Cholate Brown
بلوند شکلاتی تیره
D.Chocolate Blonde
بلوند شکلاتی متوسط
Me. Chocolate Blonde
بلوند شکلاتی روشن
L.Chocolate Blonde