ماسه ای

بلوند ماسه ای متوسط
M.Sandy Blonde
بلوند ماسه ای روشن
L.sandy Blonde