کنفی

بلوند کنفی متوسط
Me.Hemp Blonde
بلوند کنفی روشن
Li.Hemp Blonde