زیتونی

قهوه ای زیتونی روشن
Light Matt Brown
بلوند زیتونی تیره
D.Matt Blonde
بلوند زیتونی متوسط
Me.Matt Blonde
بلوند زیتونی روشن
Light Matt Blonde
بلوند زیتونی خیلی روشن
Very li.Matt Blonde