بلوند مرواردید فوق العاده روشن
10.9
محصولات رنگ مو (energy+color)