بلوند زیتونی فوق العاده روشن
10.2
محصولات رنگ مو (energy+color)