بلوند فوق العاده روشن
10.0
محصولات رنگ مو (energy+color)