واریاسیون-تونی

واریاسیون (Variation)

واریاسیون ها:

واریاسیونها به تنهایی قابل استفاده نیستند.
واریاسیونها پیگمنت خالص هستند و به مقدار کم در رنگ مو و یا رنگساژها استفاده می شوند.
جهت خنثی کردن تن های ناخالص یا تقویت تن های رنگی می توان از واریاسیون استفاده کرد.