واریاسیون-تونی

تونی میکس (Mix tony)

تونی میکس ها:

تونی میکس ها پیگمنت خالص هستند و به مقدار کم در رنگ مو و یا رنگساژها و همچنین به تنهایی استفاده می شوند.
جهت خنثی کردن تن های ناخالص یا تقویت تن های رنگی می توان از تونی میکس استفاده کرد.